Odporúčania ESPGHAN v súvislosti so zavádzaním lepku a výlučným dojčením do 6 mesiacov

Európska spoločnosť  pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPGHAN) vydala v roku 2008 odporúčania, ktoré zahŕňali okrem iného aj riešenie otázky, kedy zavádzať lepok do stravy dieťaťa. Nepochopenie týchto odporúčaní v súvislosti s dojčením viedlo k mnohým otázkam týkajúcim sa dĺžky výlučného dojčenia do 6 mesiacov.

Je dôležité vedieť, že odporúčaním ESPGHAN-u sa nijako nemení odporúčanie o dĺžke výlučného dojčenia. Stále je v platnosti pravidlo, že výlučné dojčenie má trvať približne 6 mesiacov a tuhá strava (vrátane lepku) sa pri výlučne dojčených deťoch má zavádzať vo veku približne okolo 6. ukončeného mesiaca.

Aktuálne odporúčanie ESPGHAN-u treba chápať tak, že lepok je najideálnejšie zaviesť počas trvania dojčenia a v malých množstvách. Pretože dojčenie má ochranný význam. Riziko vzniku celiakie je možné znížiť – práve dojčením v čase, keď je lepok zavádzaný, a pokračovaním v dojčení aj po zavedení lepku. Ak zavádzanie lepku sprevádza dojčenie, vtedy je zavedenie lepku najbezpečnejšie.

1. Štúdie, o ktoré sa ESPGHAN opiera naznačujú, že riziko vzniku celiakie je nižšie, ak je v čase zavádzania potravín s obsahom lepku dieťa ešte dojčené, pričom je pravdepodobne výhodnejšie ponúkať mu tieto potraviny v malých množstvách.

2. Riziko vzniku celiakie sa ešte zníži, ak sa deti dojčia aj naďalej po zavedení lepku.

Ak dojčenie trvá je bezpečnejšie odložiť zavedenie lepku do vyššieho veku za súčasného dojčenia, ktoré bude pokračovať aj po zavedení. Inými slovami, podstatná je skutočnosť, že zavádzanie lepku sprevádza dojčenie, nie časový údaj, kedy ho zaviesť. Je dokázané, že dlhodobé dojčenie znižuje riziko vzniku celiakie. Preto treba matky podporovať vo výlučnom dojčení do približne 6 mesiacov a v ďalšom dojčení spoločne so zavádzaním príkrmov minimálne do dvoch rokov a potom ďalej až do prirodzeného odstavenia. SamotnýESPGHAN zdôrazňuje, že výlučné dojčenie približne 6 mesiacov je želaným cieľom.

Vzhľadom na to, že sa zdá, že dojčenie v čase zavádzania potravín s obsahom lepku a následné dojčenie po zavedení lepku znižuje riziko vzniku celiakie, je pravdepodobne vhodné, aby matka, ktorá neplánuje dojčiť dlhšiu dobu, zaviedla lepok medzi prvými príkrmami, t. j. v čase, keď ešte dojčí.

Dokument ESPGHAN-u v situácii, keď dieťa nie je dojčené alebo čoskoro nebude dojčené, odporúča, že lepok sa môže zaviesť už od ukončeného 4. mesiaca do 7. mesiaca života dieťaťa. Toto odporúčanie sa však týka výlučne detí, pri ktorých z nejakého dôvodu očakávame, že budú zanedlho odstavené.

Aby sa situácia vyjasnila, požiadali sme o stanovisko samotný ESPGHAN a za ESPGHAN odpovedala profesorka Hania Szajewska.

 „Žiaducim cieľom je výlučné dojčenie približne 6 mesiacov, čiastočné dojčenie ako aj dojčenie kratšiu dobu sú však tiež cenné,“ cituje vyjadrenie ESPGHAN-u prof. Hania Szajewska.

Za nepravdivé považuje prof. Szajewska tvrdenie, že s príkrmami by sme mali začať pri všetkých dojčených deťoch už od ukončeného 4. mesiaca. Odporúčanie výlučného dojčenia len do ukončeného 4. mesiaca teda nezodpovedá vyjadreniam ESPGHAN-u ani Svetovej zdravotníckej organizácie.

Prof. Hania Szajewska z ESPGHAN-u ďalej zhrnula odporúčania týkajúce sa lepku a výlučného dojčenia do 6 mesiacov do dvoch situácií:

1) Dieťa, ktoré je výlučne dojčené do 6 mesiacov

V prípade, že hovoríme o dieťati, ktoré je výlučne dojčené 6 mesiacov a matka plánuje pokračovať v dojčení aj ďalej (po ukončenom 6. mesiaci), odporúčania ESPGHAN-u sa pre túto situáciu majú interpretovať tak, že matka by mala začať zavádzať príkrmy po ukončenom 6. mesiaci a medzi prvými príkrmami má dieťaťu ponúknuť potraviny s obsahom lepku (v malých množstvách).

2) Dieťa, ktoré nie je dojčené (prípadne bolo dojčené kratšie ako 6 mesiacov)

V  prípade dieťaťa, pri ktorom z nejakého dôvodu očakávame, že nebude môcť byť výlučne dojčené 6 mesiacov, prípadne že bude dojčené kratšiu dobu ako 6 mesiacov, odporúča prof. Szajewska zaviesť lepok v malých množstvách medzi prvými príkrmami už v 5. mesiaci života dieťaťa, kým matka ešte dojčí. „Rozhodujúcim činiteľom je na základe súčasných dôkazov fakt, či je dieťa pri zavádzaní lepku naďalej dojčené,“ zdôrazňuje prof. Szajewska z ESPGHAN-u.

Záverom, ESPGHAN uvádza, že z hľadiska zníženia rizika celiakie nie je dôležitý vek dieťaťa, v ktorom zavedieme lepok, ale fakt, či je ešte dieťa v tom čase dojčené a že riziko celiakie je ešte nižšie, ak sa v dojčení pokračuje aj ďalej, po zavedení lepku do stravy dieťaťa.

Zdroj:

Európska spoločnosť  pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPGHAN) vydala v roku 2008 odporúčania, ktoré zahŕňali okrem iného aj riešenie otázky, kedy zavádzať lepok do stravy dieťaťa. Nepochopenie týchto odporúčaní v súvislosti s dojčením viedlo k mnohým otázkam týkajúcim sa dĺžky výlučného dojčenia do 6 mesiacov.

Je dôležité vedieť, že odporúčaním ESPGHAN-u sa nijako nemení odporúčanie o dĺžke výlučného dojčenia. Stále je v platnosti pravidlo, že výlučné dojčenie má trvať približne 6 mesiacov a tuhá strava (vrátane lepku) sa pri výlučne dojčených deťoch má zavádzať vo veku približne okolo 6. ukončeného mesiaca.

Aktuálne odporúčanie ESPGHAN-u treba chápať tak, že lepok je najideálnejšie zaviesť počas trvania dojčenia a v malých množstvách. Pretože dojčenie má ochranný význam. Riziko vzniku celiakie je možné znížiť – práve dojčením v čase, keď je lepok zavádzaný, a pokračovaním v dojčení aj po zavedení lepku. Ak zavádzanie lepku sprevádza dojčenie, vtedy je zavedenie lepku najbezpečnejšie.

1. Štúdie, o ktoré sa ESPGHAN opiera naznačujú, že riziko vzniku celiakie je nižšie, ak je v čase zavádzania potravín s obsahom lepku dieťa ešte dojčené, pričom je pravdepodobne výhodnejšie ponúkať mu tieto potraviny v malých množstvách.

2. Riziko vzniku celiakie sa ešte zníži, ak sa deti dojčia aj naďalej po zavedení lepku.

Ak dojčenie trvá je bezpečnejšie odložiť zavedenie lepku do vyššieho veku za súčasného dojčenia, ktoré bude pokračovať aj po zavedení. Inými slovami, podstatná je skutočnosť, že zavádzanie lepku sprevádza dojčenie, nie časový údaj, kedy ho zaviesť. Je dokázané, že dlhodobé dojčenie znižuje riziko vzniku celiakie. Preto treba matky podporovať vo výlučnom dojčení do približne 6 mesiacov a v ďalšom dojčení spoločne so zavádzaním príkrmov minimálne do dvoch rokov a potom ďalej až do prirodzeného odstavenia. SamotnýESPGHAN zdôrazňuje, že výlučné dojčenie približne 6 mesiacov je želaným cieľom.

Vzhľadom na to, že sa zdá, že dojčenie v čase zavádzania potravín s obsahom lepku a následné dojčenie po zavedení lepku znižuje riziko vzniku celiakie, je pravdepodobne vhodné, aby matka, ktorá neplánuje dojčiť dlhšiu dobu, zaviedla lepok medzi prvými príkrmami, t. j. v čase, keď ešte dojčí.

Dokument ESPGHAN-u v situácii, keď dieťa nie je dojčené alebo čoskoro nebude dojčené, odporúča, že lepok sa môže zaviesť už od ukončeného 4. mesiaca do 7. mesiaca života dieťaťa. Toto odporúčanie sa však týka výlučne detí, pri ktorých z nejakého dôvodu očakávame, že budú zanedlho odstavené.

Aby sa situácia vyjasnila, požiadali sme o stanovisko samotný ESPGHAN a za ESPGHAN odpovedala profesorka Hania Szajewska.

 „Žiaducim cieľom je výlučné dojčenie približne 6 mesiacov, čiastočné dojčenie ako aj dojčenie kratšiu dobu sú však tiež cenné,“ cituje vyjadrenie ESPGHAN-u prof. Hania Szajewska.

Za nepravdivé považuje prof. Szajewska tvrdenie, že s príkrmami by sme mali začať pri všetkých dojčených deťoch už od ukončeného 4. mesiaca. Odporúčanie výlučného dojčenia len do ukončeného 4. mesiaca teda nezodpovedá vyjadreniam ESPGHAN-u ani Svetovej zdravotníckej organizácie.

Prof. Hania Szajewska z ESPGHAN-u ďalej zhrnula odporúčania týkajúce sa lepku a výlučného dojčenia do 6 mesiacov do dvoch situácií:

1) Dieťa, ktoré je výlučne dojčené do 6 mesiacov

V prípade, že hovoríme o dieťati, ktoré je výlučne dojčené 6 mesiacov a matka plánuje pokračovať v dojčení aj ďalej (po ukončenom 6. mesiaci), odporúčania ESPGHAN-u sa pre túto situáciu majú interpretovať tak, že matka by mala začať zavádzať príkrmy po ukončenom 6. mesiaci a medzi prvými príkrmami má dieťaťu ponúknuť potraviny s obsahom lepku (v malých množstvách).

2) Dieťa, ktoré nie je dojčené (prípadne bolo dojčené kratšie ako 6 mesiacov)

V  prípade dieťaťa, pri ktorom z nejakého dôvodu očakávame, že nebude môcť byť výlučne dojčené 6 mesiacov, prípadne že bude dojčené kratšiu dobu ako 6 mesiacov, odporúča prof. Szajewska zaviesť lepok v malých množstvách medzi prvými príkrmami už v 5. mesiaci života dieťaťa, kým matka ešte dojčí. „Rozhodujúcim činiteľom je na základe súčasných dôkazov fakt, či je dieťa pri zavádzaní lepku naďalej dojčené,“ zdôrazňuje prof. Szajewska z ESPGHAN-u.

Záverom, ESPGHAN uvádza, že z hľadiska zníženia rizika celiakie nie je dôležitý vek dieťaťa, v ktorom zavedieme lepok, ale fakt, či je ešte dieťa v tom čase dojčené a že riziko celiakie je ešte nižšie, ak sa v dojčení pokračuje aj ďalej, po zavedení lepku do stravy dieťaťa.

Zdroj: www.mamila.sk

Spracovanie do blogu: Adriana Kráľová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *